Uro­dzona w 1971 roku, w Gdań­sku. Mieszka i pra­cuje w Gdań­sku. Choć z wykształ­ce­nia jest malarką, od dawna już nie maluje.  Obec­nie zaj­muje się przede wszyst­kim insta­la­cjami. Kon­stru­ując prace pole­ga­jące na uchwy­ce­niu momentu rów­no­wagi pomię­dzy prze­ciw­staw­nymi siłami, zwraca uwagę na fakt, że w pracy rzeź­biar­skiej inte­re­suje ją wymiana ener­gii pomię­dzy dzie­łem a odbiorcą, oraz bez­po­śred­nie (w opo­zy­cji do meta­fo­rycz­nego czy sym­bo­licz­nego) kre­owa­nie u niego sta­nów emo­cjo­nal­nych poprzez obco­wa­nie ze sztuką. For­mal­nie nawią­zuje do obiek­tów i prze­strzeni gene­ru­ją­cych sku­pie­nie i wyci­sze­nie. Po ukoń­cze­niu stu­diów na  ASP w Gdań­sku w 1999 roku, Skut­nik uczest­ni­czyła w wielu wysta­wach zbio­ro­wych i indy­wi­du­al­nych w Euro­pie oraz w Sta­nach Zjednoczonych.