08.30_obrazek

 

 

30 sierp­nia (sobota)
Godz. 12:00 /​ ogród Insty­tutu Sztuki Wyspa 
Wstęp wolny

O pożyt­kach z chwa­stów, zagro­żo­nych gatun­kach, ich walo­rach sma­ko­wych i wyko­rzy­sta­niu w gospo­dar­stwie domo­wym opo­wie nam w sobotę Aria Oklis. Dla Nie­użyt­ków Sztuki pozy­skała ona kil­ka­na­ście roślin i zaopie­ko­wała się nimi na swo­jej grządce. Pod­czas cyklu spo­tkań w Otwar­tym Ogro­dzie wpro­wa­dziła chwa­sty na stół do codzien­nych dań, zup, past, sała­tek, plac­ków. Z notat­kami ze spo­tkań można się zapo­znać na stro­nie pro­jektu w cyklu tek­stów “Pod­słu­chane nad grządką” www​.nie​uzyt​kisz​tuki​.pl/​g​d​ansk.

Obok spa­ceru szla­kiem chwa­stów jadal­nych i two­rze­nia wła­snego ziel­nika, zapra­szamy tego dnia do obej­rze­nia wystawy w oknach Jara­cza 12–13.

Zapra­szamy 30 sierp­nia o godz. 12.00 do Otwar­tego Ogrodu na dzie­dzińcu Insty­tutu Sztuki Wyspa (ulica Doki 1145 B, dawne tereny Stoczni Gdań­skiej) na ostat­nie otwarte spo­tka­nie na Nie­użyt­kach Sztuki.

Spo­tka­nie odbywa się w ramach ogól­no­pol­skiego pro­jektu Elż­biety Jabłoń­skiej Nie­użytki Sztuki w ramach któ­rego kawałki ziemi przy­le­głe do publicz­nych gale­rii i muzeów są odda­wane w bez­płatną dzier­żawę pod uprawę. Jest to pro­po­zy­cja zaan­ga­żo­wa­nia publicz­no­ści w pro­ces inter­wen­cji w prze­strzeni nie tylko mia­sta lecz rów­nież sztuki, czego następ­stwem może być zmiana nasta­wie­nia do sztuki współ­cze­snej, znie­sie­nie bariery mię­dzy ofi­cjalną insty­tu­cją kul­tury a miesz­kań­cami. Udo­stęp­nie­nie terenu nale­żą­cego do gale­rii miesz­kań­com, sąsia­dom, publicz­no­ści, może stać się począt­kiem pro­cesu kre­owa­nia nowej prze­strzeni spo­tka­nia, opie­ra­ją­cego się na wymia­nie i współ­od­po­wie­dzial­no­ści w działaniu.

Nie­użytki Sztuki należą do czę­ści ple­ne­ro­wej wystawy Codzien­ność odby­wa­ją­cej się w ramach Alter­na­tivy 2014: Błęd­nik codzienności.

www​.nie​uzyt​kisz​tuki​.pl