Ed Pien — uro­dzony w Taj­pej na Taj­wa­nie. Pian jest kana­dyj­skim arty­stą sta­cjo­nu­ją­cym w Toronto. Two­rzy rysunki od pra­wie 30 lat. Uro­dzony w Taj­wa­nie wyemi­gro­wał do Kanady razem z rodziną w wieku 11 lat. Jest magi­strem sztuk pięk­nych, ukoń­czył York Uni­ver­sity w Toronto, ma rów­nież tytuł licen­cjata sztuk pięk­nych z the Uni­ver­sity of Western Onta­rio w Lon­dy­nie w Onta­rio. Ed Pien wysta­wia swoje prace w kraju i za gra­nicą, m. in. w Dra­wing Cen­tre w  Nowym Jorku, na Bien­nale w Mont­re­alu w 2000 i 2002, w W139 w Amster­da­mie, w Con­tem­po­rary Art Gal­lery w Van­co­uver, w ; Mid­dles­bro­ugh Art Gal­lery w Wiel­kiej Bry­ta­nii, w Cen­tro Nacio­nal e las Artes w Mexico City, w The Con­tem­po­rary Art Museum in Mon­ter­rey w Mek­syku, w the Goethe Insti­tute w Ber­li­nie, w Blu­ecoat w  Liver­pool, w Art Gal­lery of Onta­rio w Toronto, jak rów­nież w Natio­nal Art Gal­lery of Canada w Otta­wie. Jako peda­gog uczył w Emily Carr Insti­tute of Art and Design, Nova Sco­tia Col­lege of Art and Design oraz the Onta­rio Col­lege of Art and Design. Aktu­al­nie pro­wa­dzi zaję­cia na Uni­ver­sity of Toronto. Pien jest repre­zen­to­wany przez Birch Libra­lato w Toronto, Pierre-​​François Ouel­lette Art Con­tem­po­rain w Mont­re­alu and Gale­rie Mau­rits van de Laar w Hadze.