Edith Dekyndt — uro­dzona w 1960 r w Ypres. Mieszka i pra­cuje w Tour­nai w Bel­gii i Stras­burgu we Fran­cji, gdzie bada metody per­cep­cji i feno­me­nów na skraju nie­wi­dzial­no­ści poprzez swoje insta­la­cje, sztukę video, rysunki i foto­gra­fie. Edith Dekyndt pre­zen­to­wała swoje prace na wielu wysta­wach indy­wi­du­al­nych w muze­ach, insty­tu­cjach i gale­riach takich jak Witte de With w Rot­ter­da­mie w Holan­dii, Museum of Con­tem­po­rary Arts w Grand-​​Hornu w Bel­gii oraz w Parker’s Box w Nowym Jorku w USA. Uczest­ni­czyła w licz­nych wysta­wach zbio­ro­wych m. in. w Con­tem­po­rary Art Museum w Hiro­szi­mie w Japo­nii, w KW Insti­tute of Con­tem­po­rary Art w Ber­li­nie, a także w sze­regu wystaw orga­ni­zo­wa­nych przez FRAC (Fun­du­sze Regio­nalne na Rzecz Sztuki Współ­cze­snej) we Fran­cji, w Museu da República w Rio de Jane­iro, na Bien­nale Sztuki Współ­cze­snej w Bruk­seli i na 49 Bien­nale w Wene­cji. Edith otrzy­mała kana­dyj­ską nagrodę The Banff Cen­ter for The Arts Award w 2004 r oraz wiele innych pre­sti­żo­wych tytu­łów. Repre­zen­tują ja gale­rie  Parker’s Box z Nowego Jorku, Les Fil­les du Calva­ire z Paryża oraz FDC Satel­lite z Brukseli.