Mieszka w Ban­ga­lore w Indiach. Jest współ­za­ło­ży­cielką Maraa, kolek­tywu arty­stycz­nego dzia­ła­ją­cego w Ban­ga­lore. Współ­pra­cuje z lokal­nym radiem, anga­żuje się w prak­tyki twór­cze w prze­strzeni publicz­nej. Mit­tal pra­cuje jako kura­torka i fil­mo­wiec. Od 2009 roku pra­cuje nad fil­mami na temat pracy i migra­cji. Obec­nie inte­re­sują ją duchy, cykady i nasiona granatów.