W swo­ich pra­cach Ela­ine Rey­nolds (ur. 1985) ana­li­zuje metody pro­wi­zo­rycz­no­ści i moż­li­wo­ści, two­rząc skom­pli­ko­wane nar­ra­cje wokół sieci komu­ni­ka­cji i wymiany.  Rey­nolds obser­wuje prze­mie­sza­nie się ludzi, kapi­tału i towa­rów, patrząc przez pry­zmat ich swojskości/​obeznania. Momenty zbio­ro­wego dzia­ła­nia, monu­ment oraz ele­ment nie­funk­cjo­nal­no­ści w archi­tek­tu­rze sta­no­wią ważne kry­te­rium tego pro­cesu. Prak­tyka Rey­nolds przyj­muje formę wyda­rzeń na żywo i pracy zespo­ło­wej, reali­zo­wa­nych naj­pierw w dome­nie publicz­nej, a następ­nie przed­sta­wio­nych w kon­tek­ście gale­rii w for­mie insta­la­cji, mani­fe­sto­wa­nych poprzez film, rzeźbę oraz tekst.

Rey­nolds bie­rze obec­nie udzial w pro­jek­cie LOCIS reali­zo­wa­nym wspól­nie przez Bot­kyrka Kon­sthall w Sztok­hol­mie, Cen­trum Sztuki Współ­cze­snej w Toru­niu i Leitrim Arts Office w Irlan­dii. Wcze­śniej­sze wystawy gru­powe Rey­nolds miały miej­sce w Douglas Hyde Gal­lery; Dublin, The Kevin Kava­nagh Gal­lery; Dublin, Fab­bricca del Vapore, Medio­lan i Vul­pes Vul­pes, Lon­dyn. Rey­nolds odbyła także rezy­den­tury w She Leitrim Sculp­ture Cen­tre, Fire­sta­tion Artist’s Stu­dios; Dublin, The Guestho­use, Cork oraz uczest­ni­czyła w The Advan­ced Course in Visual Art z Han­sem Haacke w Fon­da­zione Anto­nio Ratti we Wło­szech. Ela­ine jest lau­re­atka wielu nagrod przy­zna­wa­nych przez Arts Coun­cil w Irlan­dii oraz Leitrim County Council.

Po ukoń­cze­niu stu­diów licen­cjac­kich na Wydziale Sztuk Pięk­nych w Natio­nal Col­lege of Art and Design w Dubli­nie (2007), Rey­nolds roz­po­częła stu­dia magi­ster­skie na Wydziale Sztuk Piek­nych w Gold­smi­ths Col­lege w Lon­dy­nie, gdzie pra­cuje także w Depar­ta­men­cie Edu­ka­cji Tate Modern. Rey­nolds jest współ­za­ło­ży­cielką The Good Hat­chery – nie­za­leż­nej ini­cja­tywy arty­stycz­nej we Wschod­nim Offaly w Irlan­dii, z którą nadal współpracuje.