Uro­dzona w 1986 roku w Dubli­nie. Mieszka i pra­cuje w Bruk­seli. Jest absol­wentką Natio­nal Col­lege of Art and Design w Dubli­nie (2011). Brała udział w licz­nych wysta­wach mię­dzy­na­ro­do­wych, m.in. 2013 The Emer­gency Pavi­lion, 55 Bien­nale w Wene­cji, 2013 The 5th Moscow Bien­nale, 2013 Vienna Art Fair, 2013 Dublin Con­tem­po­rary, 2011 Out on a Boat Were a Group of People Sin­ging, The Lab, Dublin, 2011 Disa­vow, The Joinery, Dublin, 2011 the cloud, Dra­iocht, Dublin, 2010. Wśród waż­niej­szych wystaw solo­wych znaj­dują się: 2013 Haha Har­co­urt Street, ArtLot Dublin, 2013 Illu­mi­na­ting Kun­stho­les, Coffre-​​Fort, Bruk­sela, 2012 Aviary Aste­rism, Air Antwer­pen, 2011 The Reality Show, The Banff Cen­tre, Kanada, 2010 Silent Vibra­tions, Irish Museum of Con­tem­po­rary Art. De Burca jest lau­retką takich nagród, jak: Eve­lyn Wood Memo­rial Award (The Banff Cen­tre, 2011), oraz Amharc Fhinne Ghall Award (Fin­gal County Coun­cil, Ire­land, 2010). W 2006 przy­znano jej nagrodę the Samuel Bec­kett Cen­te­nary Award, a w 2013 była nomi­no­wana do The Emdash Award, Frieze Art Fair. De Burca jest rów­nież autorką publi­ka­cji, m.in. w Art Slant Miami Cri­ti­cal Bastards. W lutym 2013 roku jej krótka sztuka teatralna /​portals/​ była wysta­wiona w Smock Alley The­atre w Dubli­nie jako część Festi­walu Kola­bo­ra­cje.