Ella de Burca jest absol­wentką stu­diów magi­ster­skich na wydziale sztuk pięk­nych Natio­nal Col­lege of Art and Design w Dubli­nie. Od czasu ukoń­cze­nia stu­diów w 2011 r. de Burca wzięła udział w wielu mię­dzy­na­ro­do­wych wysta­wach, min. Rebu­il­ding Uto­pia, The Emer­gency Pavi­lion pod­czas 53 Venice Bien­nale 2013, Play­ing Nature, The 5th Moscow Bien­nale 2013 oraz Vienna Art Fair 2013 (kura­tor obu wystaw Katia Krup­pe­ni­kova); Dublin Con­tem­po­rary 2011, Out on a Boat Were a Group of People Sin­ging — The Lab 2011, Dublin,  Disa­vow — The Joinery 2011, Dublin  i the cloud — Dra­iocht in 2010, Dublin. Jej wystawy solowe to: Haha Har­co­urt Street, ArtLot Dublin, Illu­mi­na­ting Kun­stho­les w Coffre-​​Fort, Brus­sels, Bel­gium, 2013, Aviary Aste­rism w Air Antwer­pen, Antwerp, Bel­gium 2012, DeFacto Spring­break Gal­lery, Miami, The Reality Show, The Banff Cen­tre, Canada 2011, Duino, Place Gal­lery, Wexford, Ire­land and Silent Vibra­tions at the Irish Museum of Con­tem­po­rary Art 2010, Dublin, Ireland.

De Burca ma na swym kon­cie także wiele publi­ka­cji, mię­dzy innymi w Art Slant MiamiCri­ti­cal Bastards. W lutym 2013r. jej krótka sztuka teatralna /​por­tals/​ była wysta­wiona w  Smock Alley The­atre w Dubli­nie jako część Festi­walu Kolaboracje.

De Burca  jest lau­retką nastę­pu­ją­cych nagród: the Eve­lyn Wood Memo­rial Award (The Banff Cen­tre) -  2011, the Amharc Fhinne Ghall Award (Fin­gal County Coun­cil, Ire­land) -  2010. W 2010 i 2011 de Burca zdo­była nagrodę Tra­vel and Tra­ining Award przy­zna­waną przez Irish Arts Coun­cil oraz Arts Bur­sary z ramie­nia Fin­gal County Coun­cil w 2013. W 2006 przy­znano jej nagrodę the Samuel Bec­kett Cen­te­nary Award. In 2013 de Burca była nomi­no­wana do The Emdash Award, Frieze Art Fair.