Mark-Blower-140317-How-to-work-together-0059-Edit-3

Emily Pethick - kura­torka i dyrek­torka The Show­room Lon­don od 2008 r. W latach 2005–2008 była dyrek­torką Casco, Office for Art, Design and The­ory w Utrech­cie. W latach 2003–2004 pra­co­wała jako kura­torka w Cubitt w Lon­dy­nie. W The Show­room wypro­du­ko­wała wiele nowych prac wraz z The Oto­lith Group (2009), Law­ren­cem Abu Ham­dan (2012), Petrą Bauer (2012), Ciarą Phil­lips (2013), Ricardo Bas­bau­mem (2013), Wen­de­lie­nem van Olden­borgh (2015). W 2010 r. zaini­cjo­wała dłu­go­fa­lowy pro­gram zakła­da­jący współ­pracę mię­dzy arty­stami a rezy­den­tami i lokal­nymi spo­łecz­no­ściami w The Show­room o nazwie Com­mu­nal Know­ledge. Jest współ­twór­czy­nią sieci wspar­cia Com­mon Prac­tice oraz euro­pej­skiej sieci Clu­ster. Publi­kuje w wielu kata­lo­gach i cza­so­pi­smach (Art­fo­rum, Frieze, Afte­rall, The Exhi­bi­tio­nist, dot dot dot). Zre­da­go­wała takie książki jak Casco Issues X: The Great Method (2007, wraz z Peio Agu­irre) oraz Casco Issues XI: An Ambi­gu­ous Case (2008, wraz z Mariną Vish­midt i Tanją Wid­mann), Cir­cu­lar Facts (2011, wraz z Mai Abu ElDa­hab i Binną Choi) oraz Clu­ster: Dia­lec­tio­nary (2014, wraz z Binną Choi, Marią Lind i Nata­shą Petresin-​​Bachelez).