Ema­nu­elle Antille — uro­dzona w 1972. Mieszka i pra­cuje w Lozan­nie w Szwaj­ca­rii. Zaj­muje się foto­gra­fią, reży­se­rią i two­rze­niem fil­mów oraz pisa­niem. Stu­dio­wała w szkole sztuk wizu­al­nych w Gene­wie oraz na Rijk­sa­ka­de­mie van Beel­dende Kun­sten w Amster­da­mie. Była artystką szwaj­car­skiego pawi­lonu na Bien­nale w Wene­cji w 2003 r. Zwy­cięż­czyni nagrody w kate­go­rii odkry­cie na festi­walu fil­mo­wym w Namur w Bel­gii, a ponadto, nagrody dla arty­sty wizu­al­nego  Fon­da­tion Vau­do­ise, dwóch Kie­fer — Hablit­zel Pri­ces oraz trzech rzą­do­wych odzna­czeń dla sztuk pięk­nych oraz nagrody Migros Cul­ture. Pra­cuje nad tema­tem gra­nic mię­dzy rze­czy­wi­sto­ścią i snem oraz nad umie­jęt­no­ściami komunikacyjnymi.