Pien-1-1-HD

Ed Pien, Zabawa sznur­kiem w “kocią koły­skę”, wideo, 2012

Inspi­ro­wana mie­sza­niną bodź­ców ze wschodu i zachodu, praca Eda Piena korze­niami sięga prak­tyki rysunku. Jest adap­ta­cją zabawy “w sznu­rek”, w jaką grają kana­dyj­scy Inu­ici: tak rodzi rodzi się syn, po czym znika w serii cią­gle zmie­nia­ją­cych się obra­zów i opo­wie­ści. Ta zabawa ze sznur­kiem, prak­ty­ko­wana przez Inu­itów od poko­leń, to lek­cja imi­to­wa­nia gestów, roz­wi­ja­jąca zdol­ność abs­trak­cyj­nego myśle­nia. Pośród tych histo­rii i legend jest też jedna, o kobie­cie, która innej wyrywa włosy i ta o niedź­wie­dziu wycho­dzą­cym z gawry