Messager1-1-15x10-300

Anette Mes­sa­ger,  Mes Des­sins Secrets (Moje Sekretne Rysunki), 1972–1974

1972–1974, publi­ka­cja: 2011 (mfc-​​michèle didier), 76 rysun­ków w for­mie albumu w twar­dej opra­wie, edy­cja limi­to­wana do 24 ponu­me­ro­wa­nych i pod­pi­sa­nych egzem­pla­rzy + 6 wydru­ków prób­nych artystki
Wymiary rysun­ków: roz­ma­ite, wymiary albumu: 32 x 24 cm

Artystka-​​kolekcjonerka i kobieta pra­cu­jąca, Annette Mes­sa­ger stwo­rzyła nie­mal sześć­dzie­siąt “kolek­cji albu­mo­wych” od 1972 do 1974 roku. Inspi­ro­wana sło­wami, lite­ra­turą i wize­run­kami, artystka two­rzy składa albumy ze zbi­tek tek­stów, foto­gra­fii, nota­tek i roz­ma­itych innych ele­men­tów, sta­ran­nie pozbie­ra­nych i posor­to­wa­nych. Cza­sami kolek­cje są wkle­jone w notat­niki, cza­sami zebrane w fol­dery – zawsze opa­trzone tytu­łem, ręcz­nie wypi­sa­nym przez artystkę. Albumy zostały pose­gre­go­wane według tema­tyki, np.: miłość, spo­tka­nia i życie domowe, stąd cza­sem któ­ryś z nich przy­po­mina dzien­nik, album foto­gra­ficzny lub książkę kuchar­ską. Mes des­sins secrets jest tego przy­kła­dem. Annette Mes­sa­ger kom­pi­lu­jąc tę pracę, zebrała codzienne, zwy­kłe przed­mioty, two­rząc z nich sub­telne dzieło tyleż poetyc­kie, co femi­ni­styczne. Inne albumy to prace lite­rac­kie. Widać w nich iro­niczne wyobra­że­nie życia, jakie wio­dła kobieta, ucie­le­śnia­jąca arche­typ gospo­dyni domo­wej z lat 1960. Annette Mes­se­ger bynaj­mniej nie jest tą kobietą.

Mes des­sins secrets należy do typu albu­mów, w któ­rych mate­riał zebrano w segre­ga­to­rze. Zawiera 76 ero­tycz­nych rysun­ków, wyko­na­nych swo­bodną ręką artystki na roz­ma­itego rodzaju papie­rze z note­sów i bro­szur. Rysunki zostały wydarte lub wycią­gniete z ich pier­wot­nego umiej­sco­wie­nia i zebrane ponow­nie w obszer­nym segregatorze.