Laet-1-1-HD

 Maria Laet, Notas sobre o limite do mar, 2012

Wideo przed­sta­wia artystkę zajętą hafto­wa­niem śla­dów, jakie pozo­sta­wia spie­niona fala. Pra­gnie­nie, by pozo­sta­wić jakiś ślad, utrwa­lić to, co nie­sta­bilne, co podobne do świa­dec­twa, jakie zosta­wia prze­mi­ja­jąca fala, któ­rej śla­dem jest ulotne wra­że­nie, bez okre­ślo­nych gra­nic, na kra­wę­dzi fantasmagorii.