house  3 mb

Hiwa K, Kawa­lerka, insta­la­cja, 2008

Foto­gra­fia nowego domu, ulo­ko­wa­nego w irac­kim Kur­dy­sta­nie. Przed­sta­wiony budy­nek egzem­pli­fi­kuje nowy styl życia, jaki poja­wił się w Iraku po “tera­pii szo­ko­wej” obu wojen w Zatoce, nowy porzą­dek poli­tyczny i zaist­nie­nie glo­bal­nej gospo­darki ryn­ko­wej. Ta sytu­acja pro­muje formy miesz­ka­nia, które dra­ma­tycz­nie róż­nią się od poprzed­nio wypra­co­wa­nego zwy­czaju życia w spo­łecz­no­ści. Włą­cza to Kur­dy­stan w nurt innych prze­mian na pozio­mie glo­bal­nym, gdzie też nastę­pują prze­rof­mu­ło­wa­nia, a nowe, zin­dy­wi­du­ali­zo­wane spo­łe­czeń­stwa wypie­rają dawne, kolek­tywne wzorce. Nowe modele gospo­dar­cze prze­mie­niły struk­turę spo­łeczną, gwał­tow­nie zwięk­sza­jąc popu­lar­ność samot­nego stylu życia.

Na wysta­wie będzie można też zoba­czyć insta­la­cję z 2011 roku, będącą rekon­struk­cją domu wybu­do­wa­nego w tam­tym okre­sie, nie­da­leko pól mino­wych w irac­kim Kur­dy­sta­nie. Wznie­siona w pomiesz­cze­niu replika budynku intry­guje widza dzięki kwe­stio­no­wa­niu rela­cji mie­dzy prze­strze­nią coś obej­mu­jącą i ota­cza­jącą, a formą, jaka tę prze­strzeń wypeł­nia. Kon­struk­cja jest dosta­tecz­nie duża by spra­wiać wra­że­nie domu, do któ­rego można wejść poprzez dach, na jaki łatwo się wspiąć. Jej forma z zało­że­nia odtwa­rza pro­por­cje ist­nie­jące w kon­kret­nej prze­strzeni. For­malny mini­ma­lizm pracy jest nie tylko zwią­zany z kon­kret­nym okre­sem w histo­rii, ale wynika też z prag­ma­ty­zmu i poczu­cia wystar­czal­no­ści środków.