03-Paper - Midwestern Ocean- Minnesota 1971-03

Gianni Pet­tena, Papier/​Ocean Środkowo-​​Zachodni, Insta­la­cja per­for­ma­tywna, 1971

Papier to insta­la­cja, którą Gianni Pet­tena stwo­rzył po raz pierw­szy w 1971 roku z oka­zji kon­fe­ren­cji na jed­nym z ame­ry­kań­skich uni­wer­sy­te­tów. Trak­tu­jąc prze­śmiew­czo kon­tekst insty­tu­cjo­nalny, Pat­tena wypeł­nił salę kon­fe­ren­cyjną paskami papieru, które publicz­ność musiała poprze­ci­nać, chcąc uto­ro­wać sobie drogę. Tym samym arty­sta zamie­nił zwy­cza­jową pasyw­ność publicz­no­ści, która odda­lona jest od arty­stycz­nego dys­kursu, na zbio­rowy eks­pe­ry­ment zaist­niały na pozio­mie samej pracy artyt­sycz­nej. Sztuka stała się podróżą, doświad­cze­niem prze­strzeni i zaan­ga­żo­wa­niem ciała w nama­calne oto­cze­nie. Ta inte­rak­cja mię­dzy publicz­no­ścia a dzie­łem sztuki, która pro­wo­ko­wała skost­niały, insty­tu­cjo­nalny cha­rak­ter sztuki, przy­po­mina roz­ma­ite współ­cze­sne prądy arty­styczne, szcze­gól­nie Mię­dzy­na­ro­dowy Sytuacjonizm.

Mimi­ma­lizm uży­tych środ­ków, pod­kre­ślony tytu­łem “Papier”, i mobilna kon­fi­gu­ra­cja samego dzieła, które ulega mody­fi­ka­cji w trak­cie cię­cia, wyła­mują się zasa­dom form archi­tek­to­nicz­nych, tra­dy­cyj­nie przy­pi­sa­nych do zagad­nień kon­struk­cji i budow­nic­twa. Uwy­pu­kla­jąc kon­trast mię­dzy deter­mi­ni­zmem usta­lo­nej, masyw­nej i przy­tła­cza­ją­cej, struk­tury a swo­bodą nie­fra­so­bli­wie wędru­ją­cej jed­nostki, ta lekka, pla­stycz­nie i giętka instla­cja stwa­rza nie­skoń­czone moż­li­wo­ści zaist­nie­nia oso­bi­stych labi­ryn­tów, budo­wa­nych wzdłuż ście­żek wydep­ta­nych przez każ­dego ze zwie­dza­ją­cych. W ele­men­tar­no­ści swej formy, praca sta­wia jed­no­cze­śnie pyta­nie o to, jak wypełniamy/​ zamiesz­ku­jemy prze­strzeń i o to, jak można stwo­rzyć pracę zbiorową.

Alice Pfister

Notatka z kata­logu wystawy Erre, warianty labi­ryn­to­wo­ści, poka­zy­wane w Cen­tre Pompidou-​​Metz od wrze­śnia 2011 do marca 2012.
© Édi­tions du Cen­tre Pompidou-​​Metz, 2011