Friedman-1-1-HD

Yona Fried­man, Impro­wi­zo­wany pro­to­typ z serii “obłoki”, insta­la­cja2009

Te struk­tury pomy­ślano tak, aby każdy mógł wyko­nać je samo­dziel­nie z pro­stych mate­ria­łów, czy to zawo­do­wiec, czy ama­tor  (…). Dzięki nim zmie­nia się nasza życiowa prze­strzeń, roz­bija się wszelka geo­me­trycz­ność, kopuły, fasady, wieże.  Ale prze­ła­my­wa­nie geo­me­trycz­no­ści nie ozna­cza cha­osu, lepiej mówić o innej geo­me­trii. Ponie­waż struk­tury są pro­ste w reali­za­cji, każdy może spró­bo­wać zro­bić je w domu.

Yona Fried­man