Esther Fer­rer — uro­dzona w  San Seba­stián w Kraju Basków w 1937 r. Fer­rer to pocho­dząca z Hisz­pa­nii inter­dy­scy­pli­narna artystka oraz per­for­merka. Jest uzna­wana za jedną z naj­waż­niej­szych arty­stek hisz­pań­skich swo­jego poko­le­nia. W 1966 r. dołą­czyła do hisz­pań­skiej grupy Zaj, w skła­dzie któ­rej znaj­do­wali się także Wal­ter Mar­chetti i Juan Hidalgo. Grupa Zaj two­rzyła per­fo­mance i muzykę współ­cze­sną; jej prace pre­zen­to­wane były w salach kon­cer­to­wych. Grupa została roz­wią­zana w 1996 r. przez jej członka, Wal­tera Mar­chetti. Esther Fer­rer two­rzy obiekty i foto­gra­fie. Sławę zyskała swo­imi pra­cami z dzie­dziny performansu.