everydayness

Redak­cja: Krzysz­tof Gut­frań­ski, Edy­to­rzy: Judson Hamil­tion, Adam Man­dzie­jew­ski
Auto­rzy: Krzysz­tof Gut­frań­ski, Aneta Szy­łak, Rita Fel­ski, Jan Zala­sie­wicz, Mark Wil­liams, Van­dana Shiva, Koert Van Men­svo­ort, Jane Jacobs, Kees Chri­stia­anse, Loren Eise­ley, E.A. Poe, Nico­las Carr, Finn Brun­ton, Evgeny Moro­zov, Kazi­mierz Male­wicz, Edward Behr, Louise Fre­sco, Michel Pol­lan, Ste­ven Poole, Josh Ozer­sky, Adam Jasper, Daniel Mason
Oprawa gra­ficzna: Tomasz Bersz

Insty­tut Sztuki Wyspa, Gdańsk 2015, ISBN 978– 83−935174−9−7
Nakład 500

Publi­ka­cja dostępna wyłącz­nie w języku angielski!

Notes można zama­wiać pisząc na adres sekretariat@​wyspa.​art.​pl