Sztuka Ewy Par­tum sta­nowi kamień milowy w sztuce dwu­dzie­stego wieku zaś sama artystka należy do naj­wy­bit­niej­szych postaci sztuki euro­pej­skiej, dziś dzięki zmia­nom na mapie poli­tycz­nej odkry­wa­nej na nowo. Jej wcze­sne prace są fun­da­men­talne dla począt­ków pol­skiego kon­cep­tu­ali­zmu a dziś włą­czają się do bie­żą­cego dys­kursu świa­to­wej sztuki. Uro­dzona w 1945 roku w Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim, artystka debiu­to­wała pierw­szymi pra­cami kon­cep­tu­al­nymi już w 1965. Jej dzieła są pio­nier­skie dla sztuki kon­cep­tu­al­nej– w obsza­rze poezji wizu­al­nej, per­for­mance oraz ana­li­zie mediów takich jak film, foto­gra­fia i tele­wi­zja oraz w polu pol­skiej sztuki femi­ni­stycz­nej, szcze­gól­nie jako roz­wa­ża­nie kobie­cego pod­miotu w prze­strzeni publicz­nej.  Jest też nie­zwy­kle ważną posta­cią sztuki mail artu jako twór­czyni autor­skiej gale­rii Adres (1971−1977) w Łodzi. Od 1983 roku Par­tum mieszka i pra­cuje w Berlinie.

Mono­gra­ficzne wystawy Par­tum w Badi­scher Kun­stve­rein w Karls­ruhe (2001) oraz w Insty­tu­cie Sztuki Wyspa w Gdań­sku i Muzeum Naro­do­wym w War­sza­wie (2006−2007) sta­no­wiły pierw­sze po latach próby prze­kro­jo­wego spoj­rze­nia na jej twór­czość.  W 2006 roku w Hali Tur­bin Tate Modern Par­tum wyko­nała insta­la­cję z liter opartą na frag­men­tach Ulis­sesa Joyce’a nawia­zu­jącą do Poezji Aktyw­nej z 1971 roku, co oka­zało się prze­ło­mo­wym w jej karie­rze zagra­nicz­nym poka­zem muze­al­nym.  W ostat­nich latach artystka brała udział w sze­regu istot­nych wystaw sztuki współ­cze­snej, takich jak Pri­mera gene­ra­ción. Arte e ima­gen en movi­miento 1963–1986 (Museo Nacio­nal Cen­tro de Arte Reina Sofía, 200607), Manifesta7 w Rove­reto, 2008, Wack! Art and the Femi­nist Revo­lu­tion (MoCA w Los Ange­les, 2007 i MoMA PS1 w Nowym Jorku, 2008), re.act.feminism,Performancekunst der 1960er und 70er Jahre heute , Aka­de­mie der Kün­ste, Ber­lin, 2009, Gen­der Check — Rol­len­bil­der in der Kunst Osteu­ro­pas, MuMoK — Museum Moder­ner Kunst Sti­ftung Ludwig  Wiedeń,2010, The Pro­mi­ses of the Past w Cen­trum Pom­pi­dou w Paryżu, 2010, Intense Pro­xi­mity, Paris Trien­nale (Palais de Tokyo, Paryż, 2012), A Big­ger Splash: Pain­ting after Per­for­mance, Tate Modern, Lon­don, 2012 oraz 18th Bien­nale of Syd­ney, 2012. Kano­niczne prace Par­tum znaj­dują się obec­nie w sze­regu waż­nych kolek­cji sztuki współ­cze­snej, takich jak Tate Modern/​London, Kon­takt. The Art Col­lec­tion of 
Erste Group and ERSTE Foundation/​Wiedeń, Museo Nacio­nal Cen­tro de Arte Reina Sofía/​Madrid, Gene­rali Foundation/​Wiedeń, Frac Lorraine/​Metz. W Pol­sce prace artystki znaj­dują się mię­dzy innymi w kolek­cjach Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Naro­do­wego w War­sza­wie,  Fun­da­cji Wyspa Pro­gress w Gdań­sku,  Muzeum Współ­cze­snym we Wrocławiu.