IMG_6280

 Julita Wój­cik, Falo­wiec, czyli por­tret opty­mi­stycz­nej uto­pii, 2005

Falo­wiec przy ulicy Obroń­ców Wybrzeża w Gdań­sku to naj­dłuż­szy blok miesz­kalny w Pol­sce. Powstał w latach 1970–3 w okre­sie PRL-​​u, gdy miesz­kań bra­ko­wało, a ich budowa była prio­ry­te­towa. Zbu­do­wany został mon­stru­alny budy­nek, któ­rego czło­wiek w żaden spo­sób nie jest w sta­nie ogar­nąć. Liczby mówią same za sie­bie: 850 metrów dłu­go­ści, 16 kla­tek scho­do­wych, około 6 tysięcy miesz­kań­ców (wiel­kość powiatu), 11 pię­ter, wzdłuż bloku znaj­dują się 3 przy­stanki autobusowe.

Artystka sta­nęła do poje­dynku: jed­nostka kon­tra super­jed­nostka. Szy­deł­ko­wa­nie modelu tego bloku zajęło pół roku, zużyła ponad 10 kg baweł­nia­nej włóczki, aby powstała 8 metro­wej dłu­go­ści makieta-​​serweta. Umie­ściła Falo­wiec na sto­liku o typo­wej „kawo­wej” wyso­ko­ści. W 2005 roku fasada falowca została prze­ma­lo­wana na różowy kolor, co w skali dzia­ni­no­wego modelu spra­wia, że wygląda on jak tort. Tech­nika, jaką rzeźba została wyko­nana, jest zwią­zana z okre­sem nie­do­bo­rów PRLu. Szy­dełko i włóczka były narzę­dziami pozwa­la­ją­cymi, dzięki kre­atyw­no­ści, stwo­rzyć sobie bra­ku­jące ubra­nia, czy rze­czy, obiekty domo­wego użytku.

Praca wypo­ży­czona z  kolek­cji Zachęty-​​Narodowej Gale­rii Sztuki