6 edy­cja Alter­na­tiva dobiega końca. Zanim pod­su­mu­jemy ją naszym fini­sa­żem — zapra­szamy nadal do zwie­dza­nia wystawy do 15 wrze­śnia włącz­nie. Wystawa, któ­rej kura­tor­kami  są Aneta Szy­łak, Livia Paldi i Anna Nawrot jest wciąż czynna codzien­nie oprócz ponie­dział­ków od 11:00–18:00.

W pią­tek, 16 wrze­śnia, wystawa w godzi­nach ran­nych nie będzie czynna. O 18:00 roz­po­czy­namy dwu­go­dzinny pro­gram zamknię­cia. Zbiórka w recep­cji – bar­dzo pro­simy o punk­tu­alne przybycie

Na pro­gram złożą się:

  • opro­wa­dza­nie pro­du­cenc­kie Mak­sy­mi­liana Bochenka
  • akcja per­for­ma­tywna wokół pracy Antona Katsa „Prze­ję­cie Stoczni” – rezul­tat warsz­ta­tów Nata­lii Wiśniew­skiej i Roberta Sęka
  • dzia­ła­nie malar­skie Mariu­sza Tarkawiana
  • kon­cert Agaty Kurzyk
  • wyga­sza­nie, zamy­ka­nie, wspólne wyj­ście na Nocny Targ w Patio Layup
  • w trak­cie fini­sażu książki fun­da­cji Alter­na­tiva będzie można zaku­pić z 20% bonifikatą

- Szcze­góły pro­gramu -

Opro­wa­dza­nie pro­du­cenc­kie — Mak­sy­mi­lian Bochenek

Ostatni raz po wysta­wie „Uszczerbki i straty” opro­wa­dzi pro­du­cent główny Festi­walu Alter­na­tiva — Mak­sy­mi­lian Boche­nek. Spo­tka­nie będzie nie­po­wta­rzalną oka­zją wysłu­cha­nia opo­wie­ści o kuli­sach pro­duk­cji festi­walu. Pod­czas opro­wa­dza­nia zna­cze­nia i sensy poszcze­gól­nych prac prze­pla­tać się będą z opo­wie­ściami o współ­pracy z zapro­szo­nymi arty­stami oraz histo­riami o skom­pli­ko­wa­nych nie­raz pro­ce­sach reali­za­cji ich pomysłów.

Bio:

Mak­sy­mi­lian Boche­nek — Wice­pre­zes Fun­da­cji Alter­na­tiva, histo­ryk sztuki, kura­tor i pro­du­cent. Był głów­nym pro­du­cen­tem czte­rech edy­cji Alter­na­tiva ( 2011, 2012, 2013, 2016 ) oraz takich pro­jek­tów arty­stycz­nych jak „Whats Plain Invi­tes Pat­tern” w  Palermo (2015), Sub­jec­tive Bus Line – FLAAC w Genk (2012). Pra­cuje z tema­tami z obszaru sztuki i archi­tek­tury oraz pro­wa­dzi bada­nia naukowe z dzie­dziny publicz­nych kolek­cji sztuki współczesnej.

Kon­cert wio­lon­cze­lowy  - Agata Kurzyk

Agata Kurzyk jest wio­lon­cze­listką i kom­po­zy­torką, czyn­nie kon­cer­tu­jącą w kraju i za gra­nicą. Pod­czas fini­sażu festi­walu zagra kon­cert wio­lon­cze­lowy sto­su­jąc tech­nikę zapę­tla­nia moty­wów przy uży­ciu loopera. Rytmy i współ­brz­mie­nia, które się na sie­bie nałożą, prze­niosą słu­cha­cza w inny wymiar aku­styczny. Kurzyk współ­pra­cuje zarówno ze śro­do­wi­skiem pol­skiej sceny arty­stycz­nej, fil­mo­wej, jak i mło­dymi muzy­kami na pogra­ni­czu muzyki elek­tro­nicz­nej i hip-​​hopu.

Bio:

Agata KurzykMistrzyni Wschod­niej Europy (Buda­peszt 2012) i fina­listka świa­to­wych mistrzostw w loopo­wa­niu BOSS Loop Sta­tion World Cham­pion­ship 3 (Anaheim/​LA/​USA 2013). Sty­pen­dystka Urzędu Mia­sta Sto­łecz­nego War­szawy – twór­czyni pro­jektu Wio­lon­czela w_śród+miejskich ulic (2013), gość spe­cjalny na Stoff Fringe Festi­val (Sztok­holm, 2013), lau­re­atka Nagrody Stoff dla naj­lep­szej artystki Festi­walu Sopot Fringe Festi­wal (2012). Obec­nie stu­dentka Pody­plo­mo­wych Stu­diów Kom­po­zy­cji na Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym w Warszawie.

Uczest­nicy warsz­ta­tów Nata­lii Wiśiew­skiej i Roberta Sęka, prze­pro­wa­dza­nych wokół pracy Antona Katsa „Prze­ję­cie Stoczni”, uru­cho­mią obiekty skła­da­jące się na tę insta­la­cję oraz nowe obiekty pla­styczne. Wcho­dząc w role osób zaan­ga­żo­wa­nych w zmianę tere­nów postocz­nio­wych odniosą się i do histo­rii, i do pro­jek­to­wa­nej przyszłości.

„Szó­sta Kata­strofa” Mariu­sza Tar­ka­wiana, zamó­wiona spe­cjal­nie na tego­roczne Alter­na­tiva, sta­nie się przed­mio­tem roz­ło­żo­nego w cza­sie malar­skiego dzia­ła­nia arty­sty z towa­rzy­sze­niem dźwięków.

47 — kopia