fire_followers_001 small

Pokaz filmu Karo­liny Bre­guły Fire-​​Followers

Fire-​​Followers to opo­wieść o malow­ni­czym mie­ście na pół­nocy Europy. Ze względu na dużą ilość drew­nia­nej archi­tek­tury przez wieki mia­sto regu­lar­nie pło­nęło. Nowo­cze­sne metody pozwo­liły zabez­pie­czyć je przed poża­rami, dzięki czemu jego miesz­kańcy wresz­cie mogą żyć wolni od obawy, że w każ­dej chwili może nadejść kolejna kata­strofa. Mimo to nie opusz­cza ich strach. 

Na ustach wszyst­kich jest histo­ryk sztuki, który uważa, że powra­ca­jące sys­te­ma­tycz­nie nisz­czy­ciel­skie pożary tra­wiące zasoby muze­al­nych maga­zy­nów stały się naturą lokal­nej sztuki i do dzi­siaj warun­kują jej pra­wi­dłowy roz­wój.  Miesz­kańcy mia­sta podej­rze­wają, że histo­ryk sztuki pro­wa­dzi tajną orga­ni­za­cję mającą na celu wywo­ła­nie poża­rów, które pochłoną histo­ryczne dzieła. Uważa się, że zagro­żone są muzea, gale­rie  i pry­watne kolek­cje sztuki. Miesz­kańcy mia­sta zaczy­nają wni­kli­wie obser­wo­wać swoje oto­cze­nie. Obcy stają się dla nich intru­zami, każde odbie­ga­jące od normy zacho­wa­nie grozi posą­dze­niem  o naj­gor­sze, wszystko zdaje się być nie­wy­ja­śnio­nym i nie­bez­piecz­nym zda­rze­niem.  Bez­u­stanne wypa­try­wa­nie kata­strofy spra­wia, że tracą umie­jęt­ność trzeź­wej oceny rze­czy­wi­sto­ści. Nie ma żad­nych dowo­dów na ist­nie­nie i dzia­łal­ność orga­ni­za­cji, któ­rej wszy­scy się boją. Mimo to nara­sta strach i para­noja, rzu­ca­jąc cień na spo­kojne życie miasta.

sce­na­riusz i reży­se­ria: Karo­lina Bre­guła
zdję­cia: Robert Mleczko
dźwięk: Wero­nika Raźna
mix: Nico­las Bre­din
sce­no­gra­fia: Patry­cja Rabiń­ska
mon­taż: Ste­fan Paruch
pro­duk­cja: Alek­san­dra Wojtaszek/​touchFILMS i Atlas Sztuki

Film został czę­ściowo sfi­nan­so­wany ze środ­ków pocho­dzą­cych ze sty­pen­dium MKiDN. Part­ne­rzy: Insty­tut Pol­ski w Sztok­hol­mie, Insty­tut Pol­ski w Paryżu, Insty­tut Adama Mickiewicza.