Flo­rian Zey­fang — Arty­sta pra­cu­jący w Ber­li­nie. Jego dzieła wyko­nane są w róż­no­rod­nych mediach, łącz­nie z foto­gra­fią, wideo i insta­la­cją, czę­sto podej­mują temat związku poli­tyki i formy. Jego zain­te­re­so­wa­nie fil­mem eks­pe­ry­men­tal­nym, tech­no­lo­gią i sztuką kon­cep­tu­alną zaowo­co­wało wystawą indy­wi­du­alną, Steine/​Stones, w  Kün­stler­haus Stut­t­gart w 2012 oraz Slow Nar­ra­tion Moving Still w Bild­mu­seet Umeå w Szwe­cji w 2009 r. Arty­sta brał też udział w więk­szych pro­jek­tach z innymi arty­stami, takimi jak  1,2,3…Avant-Gardes (War­szawa, Stuttgart/​Bilbao, 200708) oraz  Poor Man’s Expres­sion (Wie­deń, 2004, Ber­lin, 2006). Uczest­ni­czy rów­nież w ini­cja­ty­wach kura­tor­skich od momentu wstą­pie­nia do grupy Bot­schaft (Ber­lin 1990–95). Aktu­al­nie, jest Pro­fe­so­rem Rucho­mego Obrazu na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Umeå w Szwe­cji. Wśród jego publi­ka­cji należy wymie­nić:  I said I Love. That is the Pro­mise. The TVi­de­opo­li­tics of Jean-​​Luc Godard (red.  James/​Zeyfang, Ber­lin 2003), Flo­rian Zey­fang: Fokussy (Frankfurt/​M., 2004),  Open Form. Film, Space, Inte­rac­tion and the Tra­di­tion of Oskar Han­sen (red. Wieder/​Zeyfang, Ber­lin, 2014).