Elaine Reynolds, Fuzzy Aggregates, 2013

Ela­ine Rey­nolds, Fuzzy aggre­ga­tes, 2014

Fuzzy Aggre­ga­tes przy­gląda się eko­no­micz­nym zmia­nom, a w szcze­gól­no­ści ich wpły­wie na prze­bieg migra­cji oraz zja­wi­sku migra­cji w odnie­sie­niu do naszych pra­gnień i aspi­ra­cji. Główni boha­te­ro­wie filmu (brat, kuzyn oraz przy­ja­ciele artystki) wyemi­gro­wali ostat­nio z Irlan­dii do Pila­bry — północno-​​zachodniego rejonu Austra­lii, sły­ną­cego z boga­tych złóż mine­ral­nych, w tym naj­więk­szych i naj­bar­dziej  intrat­nych zaso­bów rud żelaza. Głosy indy­wi­du­al­nych boha­te­rów mie­szają się ze sobą, odda­jąc w ten spo­sób cha­rak­ter łączą­cych ich doświad­czeń do tego stop­nia, iż mamy wra­że­nie, że słu­chamy jed­nego nar­ra­tora. Napię­cie odczu­walne pomię­dzy tek­stem a obra­zem suge­ruje dyso­nans pomię­dzy wol­no­ścią, a tym co wol­no­ścią się tylko wydaje, pomię­dzy realną moż­li­wo­ścią, a jej ilu­zją. Od tego momentu Fuzzy Aggre­ga­tes wkra­cza w sferę sko­ja­rzeń, które ana­li­zują skom­pli­ko­wane rela­cje pomię­dzy przy­czyną i skut­kiem, lawi­ru­jące pomię­dzy sferą fik­cji, wir­tu­al­no­ści i real­no­ści, nawi­gu­jąc poprzez sieci glo­bal­nej wymiany ist­nie­jące we współ­cze­snym (zglo­ba­li­zo­wa­nym, późno-​​kapitalistycznym, post-​​Internetowym) ładzie światowym.