Uro­dzona w 1969 roku. Mieszka i pra­cuje w Buda­pesz­cie. Cso­szó jest artystką, foto­grafką, nauczy­cielką i akty­wistką. Jej prace badają histo­rię nie­da­le­kiej prze­szło­ści, ana­li­zu­jąc rolę radia i archi­wum w demo­kra­cji, a także stop­nio­wa­nie w komu­ni­ko­wa­niu wol­no­ści i pro­pa­gan­dzie. Jako foto­grafka doku­men­to­wała ważne wyda­rze­nia węgier­skiej opo­zy­cji od 2011 roku. Jej blog Free Doc (www​.fre​edoc​-gabriel​lac​so​szo​.blog​spot​.com) działa jako archi­wum online. Cso­szo wdraża wła­sny pro­gram edu­ka­cyjny, któ­rego celem jest ana­liza spo­łecz­nych i poli­tycz­nych zagad­nień za pomocą foto­gra­fii i od 2003 roku pra­cuje z bez­dom­nymi akty­wi­stami w Buda­pesz­cie w ramach kursu Foto­gra­fia i Akty­wizm. Jej wystawy to mię­dzy innymi: 2014 What Prac­ti­ces do We Need?, Tran​zit​.sk, Sło­wa­cja; 2011 Live Bro­ad­cast, Stu­dio Gal­lery, Budapeszt/​CH, Praga; 2011  Occupy Wall Street Library, ISCP, Nowy Jork. Była artystką rezy­dentką w Trian­gle Arts Asso­cia­tion w Nowym Jorku w 2015 roku.