Ginta Tine Vaser­mane — łotwe­ska artystka miesz­ka­jąca w Amster­da­mie, uzy­skała sto­pień magi­stra w Nider­landz­kiej Aka­de­mii Fil­mo­wej (2012) oraz licen­cjata sztuk pięk­nych w Aka­demi im. Ger­rit Rie­tveld (2010). Wystawy indwi­du­alne to min. Nomad Win­dow, Frank­fur­ter Kun­stve­rein, Niemcy (2012); and Ramy Robo­cze, Service Garage, Amster­dam, Holan­dia (2012). Nomi­no­wana do nagrody Rene Coelho (2010) przez Holen­der­ski Insty­tut Sztuki Mediów, uzy­skała sty­pen­dium poby­towe w Wall House w Gro­nin­gen. Pra­cuje na polu obrazu rucho­mego, rzeźby, archi­tek­tury, per­for­mance i komen­ta­rza społecznego.

http://​www​.gin​ta​tinte​.info/