2013, video, 9 min

Ropa i woda ujmo­wane są jako dwa pier­wotne płyny two­rzące pod­skórne prądy wszyst­kich nar­ra­cji, gdyż uru­cha­miają głę­bo­kie prze­miany w eko­lo­gii pla­nety. To video uka­zuje powią­za­nie mię­dzy nie­usta­ją­cym czer­pa­niem zaso­bów kopal­nych i szko­dli­wym wpły­wem ich wydo­by­wa­nia na kli­mat, a kon­se­kwen­cjami tych dzia­łań odczu­wa­nymi przez miesz­kań­ców odle­głych rejo­nów świata.

Film roz­po­czyna się od uka­za­nia ogrom­nego wyro­bi­ska pisa­ków bitu­micz­nych w samym środku lasów bore­al­nych Pół­noc­nej Kanady. Po osią­gnię­ciu szczy­tów na rynku ropy, jesz­cze brud­niej­sze, odle­glej­sze i głęb­sze war­stwy ziemi eks­plo­ato­wane się w poszu­ki­wa­niu węglo­wo­do­rów. Zdję­cia z powie­trza, znisz­czo­nej sko­rupy w pro­win­cji Alberta, uka­zują ciemny lubry­kant geo­lo­gii. Agre­sywne gór­nic­two, pom­po­wa­nie gorą­cej pary i wydo­by­wa­nie pia­sków bitu­micz­nych zagra­żają śro­do­wi­sku i naru­szają prawa czło­wieka, bo dewa­stują tery­to­ria rdzen­nych miesz­kań­ców Kanady.

Topiące się lodowce Hima­la­jów, pod­no­szący się poziom oce­anów i eks­tre­malne warunki pogo­dowe, coraz sil­niej defi­niują ziemno-​​wodny styl życia wymu­szany na lud­no­ści Ban­gla­de­szu. Zmiana kli­matu pro­wo­ko­wana przez takie pro­jekty jak wydo­by­wa­nie pia­sków w Kana­dzie, zagraża życiu dużych świa­to­wych popu­la­cji. Film doku­men­tuje gigan­tyczny wysi­łek spo­łecz­no­ści budu­ją­cej umoc­nie­nia brze­gów z błota. Praca tysiąca rąk bez pomocy maszyn; tym wła­śnie zmiana kli­matu jest dla wielu ludzi zamiesz­ku­ją­cych delty glo­bal­nego połu­dnia. To są środki, któ­rymi posłu­gują się ludzie coraz bar­dziej spy­chani do życia na wodzie, a część ich kraju znaj­dzie się za chwilę pod wodą.Ursula_Biemann_foto