Dla Kla­mana jako dzia­ła­cza, two­rze­nie takich miejsc jak Wyspa, sta­nowi imma­nentną cechę bycia arty­stą. Jest on praw­do­po­dob­nie pierw­szym pol­skim twórcą, który już ponad ćwierć wieku kon­se­kwent­nie, w spo­sób bez­kom­pro­mi­sowy łączy to co poli­tyczne z tym co wizu­alne. Kla­man zaist­niał w sztuce, jesz­cze jako stu­dent Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku. Wkrótce stał się klu­czową posta­cią mło­dego poko­le­nia arty­stów, któ­rych ide­ały i podej­ście kształ­to­wały się pod­czas straj­ków robot­ni­czych z sierp­nia 1980 roku, w okre­sie stanu wojen­nego 198183 a także prze­mian gospo­dar­czych i poli­tycz­nych po upadku komu­ni­zmu w 1989 roku. Cha­rak­ter twór­czo­ści Kla­mana oraz samo­or­ga­ni­za­cja i nie­za­leż­ność od struk­tur, były klu­czo­wymi czyn­ni­kami, wpły­wa­ją­cymi na to, że stał on się jed­nym z naj­czę­ściej oma­wia­nych arty­stów lata 1980 i 1990 i jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych postaci nowej eks­pre­sji, a następ­nie w sztuce kry­tycz­nej. Rzeźby i solidne, monu­men­talne pro­jekty wyko­nane z drewna, są cha­rak­te­ry­stycz­nym zna­kiem roz­po­znaw­czym, twór­czo­ści Kla­mana.

klaman-okladka_big

Mono­gra­fia pod redak­cją Krzysz­tofa Gut­frań­skiego, składa się z 256 bogato ilu­stro­wa­nych stron, zawiera eseje, wywiady, archi­wum oraz sze­roką doku­men­ta­cję twór­czo­ści arty­sty. Tek­sty i roz­mowy zostały spi­sane i prze­pro­wa­dzone przez Kubę Szre­dera, Wal­de­mara Bara­niew­skiego, Romana Dziad­kie­wi­cza, Die­ter Roel­stra­ete, Hadas Maor, Gabrielę Sal­gado, Artura Żmi­jew­skiego, Łuka­sza Gor­czycę, Krzysz­tofa Gut­frań­skiego, Kamilę Wie­leb­ską oraz Anetę Szy­łak.

Układ gra­ficzny zapro­jek­to­wali Tomasz Bersz i Marian Misiak. Ponadto, w skład redak­cji weszli także Miro­sław Gór­czyń­ski, Daniel Malone, Pau­lina Sie­niuć i Kamila Wie­leb­ska.

Wydano przez Insty­tut Sztuki Wyspa, okładka twarda, ISBN 978−83−924665−3−6,
przy wspar­ciu Mia­sta Gdań­ska oraz Biura Euro­pej­skiej Sto­licy Kul­tury Gdańsk 2016

Cena 60 zł  + koszty prze­syłki
Książkę można zama­wiać pisząc na adres sekretariat@​wyspa.​art.​pl