Uro­dzona w 1962 roku w Szcze­ci­nie. Zaj­muje się two­rze­niem insta­la­cji, obiek­tów, foto­gra­fii, wideo i malar­stwa. Jej prace znaj­dują się w kolek­cjach: Muzeum Naro­do­wego w Gdań­sku, Zachęty Sztuki Współ­cze­snej w Szcze­ci­nie, Fun­da­cji Signum, kolek­cjach pry­wat­nych w Niem­czech, Danii, Fran­cji oraz USA. Ukoń­czyła stu­dia na ASP w Gdań­sku. Od 2013 roku jest pro­fe­so­rem Aka­de­mii Sztuki w Szcze­ci­nie, gdzie pro­wa­dzi pra­cow­nię malar­stwa na Wydziale Malar­stwa i Nowych Mediów. Wybrane wystawy indy­wi­du­alne: 2012 Kolumna Kurzu – Nowe Otwar­cie, Muzeum Naro­dowe w Gdań­sku, Pałac Opa­tów; 2011 Perito Moreno, Insty­tut Sztuki Wyspa , Gdańsk; 2009 Próż­nia i Tlen, GGF Muzeum Naro­dowe w Gdań­sku; 2007 Wędrówki w blak­nącą prze­szłość , Gale­ria ON, Poznań; 2006 Próż­nia, Gale­ria Arse­nał, Bia­ły­stok. Wybrane wystawy zbio­rowe: 2016 Expor­ting Zagreb, Muzeum Naro­dowe w Gdań­sku; 2014 Powrót do szkoły. Medialny Stan Wyjąt­kowy 3, Muzeum Naro­dowe w Szcze­ci­nie; 2013 Dzień jest za krótki. Kilka opo­wie­ści auto­bio­gra­ficz­nych, Muzeum Współ­cze­sne Wro­cław; 2010 Not Just the Body, Con­cen­tArt, Ber­lin; 2005 [pro­lo­gue] new femi­nizm /​ new europe, Cor­ner­ho­use, Man­che­ster; 2004 Palimp­sest Muzeum, Łódź Bien­nale; 2003 Archi­tec­tu­res of Gen­der. Con­tem­po­rary Women’s Art in Poland,  Sculp­tu­re­Cen­ter, New York; 2000 All You Need Is Love, CSW, Gdańsk; 1998 Spa­ces of Ple­asure, CCS Museum, Bard Col­lege, New York.