Hard-​​Core — sta­cjo­nu­jący w Lon­dy­nie i Amster­da­mie magnes arty­styczny, który działa jako nie­hie­rar­chiczna i nie­au­to­ry­tarna orga­ni­za­cja. Pod wzglę­dem filo­zo­ficz­nym i socjo­po­li­tycz­nym celami do celów orga­ni­za­cji należą: przy­cią­gnię­cie myśli kry­tycz­nej oraz odcią­że­nie dys­kursu w sto­sunku do prak­tyk arty­stycz­nych. Od momentu powsta­nia w 2001 r. Hard-​​Core roz­wija metody kura­tor­skie, które pro­ble­ma­ty­zują aspekty two­rze­nia wystaw, takie jak subiek­tywne wybory oparte na ide­ach har­mo­nii i smaku. Hard-​​Core jest uprzej­mie wspie­rany przez Pawi­lon Europejski.