Asahi (2)

HARD-​​CORE: STRIC­TLY DIGI­TAL /​ ŚCI­ŚLE CYFROWE

1 sierp­nia (sobota)
Godz. 19.00 /​ Insty­tut Sztuki Wyspa
Wstęp wolny

Wystawa czynna do 30 sierpnia. 

Prze­mysł 4.0, 4K, 4G, wyż­sze roz­dziel­czo­ści, szyb­sze trans­fery danych, inte­li­gent­niej­sze urzą­dze­nia – nasz świat poru­sza się coraz szyb­ciej i robi coraz bar­dziej skom­pli­ko­wany. Jeżeli sztuka czę­sto odzwier­cie­dlała te rady­kalne zmiany zacho­dzące w post­in­du­strial­nym kra­jo­bra­zie, to obecne trans­for­ma­cje reje­strują się powoli w polu arty­stycz­nym. Sztuka zaadap­to­wała inter­net na swoje potrzeby, narzu­ciła jed­nak sztywne wzorce „bia­łego sze­ścianu”, sprzeczne z wcze­sną ideą „nie­ogra­ni­czo­no­ści” czy „bez­gra­nicz­no­ści” sieci.

Zasto­so­wa­nie kon­cep­cji AFK (Away From Key­bo­ard, „nie ma mnie przy kom­pu­te­rze”, uwspół­cze­śnio­nej wer­sji idei IRL, In Real Life, „w realu”) do prze­strzeni cyfro­wych ma na celu uła­twie­nie nawi­ga­cji i oswo­je­nie użyt­kow­nika z abs­trak­cyj­nym binar­nym śro­do­wi­skiem. Grupa HARD-​​CORE jest zain­te­re­so­wana odwró­ce­niem tego mecha­ni­zmu, upraw­do­po­dob­nie­niem nie­prze­wi­dzia­nych idei za pomocą pro­ce­sów algo­ryt­micz­nych. Prze­kro­cze­nie ogra­ni­czeń gale­ryj­nego modelu wystawy wymaga, by kon­trolę prze­jął czyn­nik zewnętrzny. W tym celu grupa HARD-​​CORE stwo­rzyła Asahi serię algo­ryt­micz­nych robo­tów kura­tor­skich, któ­rych zada­niem jest bada­nie cyfro­wych sce­na­riu­szy w odnie­sie­niu do fizycz­nej przestrzeni.

Wystawą Ści­śle cyfrowe grupa HARD-​​CORE wysuwa kilka pro­po­zy­cji, które mogą zmie­nić domi­nu­jący dzi­siaj model two­rze­nia wystaw. Czer­pie inspi­ra­cje z cyfro­wych marek, które prze­kształ­cają nasze śro­do­wi­sko, zapo­ży­cza­jąc wątki ze struk­tur algo­ryt­micz­nych, baz danych, glo­bal­nej łącz­no­ści i idei nie­ostrego autor­stwa jako pod­stawy pro­ce­sów współtworzenia.

Ści­śle cyfrowe to wystawa gro­ma­dzące prace stwo­rzone kolek­tyw­nie za pośred­nic­twem gru­po­wego organu, jakim jest HARD-​​CORE.

Wystawa zor­ga­ni­zo­wana w ramach Alter­na­tiva 2015: Błęd­nik codzienności