Harun Farocki — uro­dzony w 1944 r., zmarł w 2014 r. W latach 1966–1968 stu­dio­wał na Ber­lin Film Aca­demy. W latach 1974–1984 był auto­rem i redak­to­rem maga­zyny Film­kri­tik. W latach 1993–1999 wykła­dał jako pro­fe­sor wizy­tu­jący na Uni­wer­sy­te­cie Kali­for­nij­skim w Ber­ke­ley. Od 1996 r. Farocki stwo­rzył ponad 100 pro­duk­cji fil­mo­wych dla tele­wi­zji  kina, wśród nich pro­gramy dla dzieci, filmy doku­men­talne, eseje fil­mowe i filmy fabu­larne. Od 1996 r. uczest­ni­czył w wielu indy­wi­du­al­nych i zbio­ro­wych wysta­wach w muze­ach i gale­riach. W 2007 r. wraz z Deep Play uczest­ni­czył w Docu­menta 12. Od 2004 r. pra­co­wał jako pro­fe­sor wizy­tu­jący, a od 2006 r. jako pro­fe­sor na  Aca­demy of Art w Wied­niu. W latach 2011–2014 współ­pra­co­wał z Antje Ehmann nad dłu­go­fa­lo­wym pro­jek­tem  Labour in a Sin­gle Shot.