ht

16 paź­dzier­nika (czwar­tek)
Godz. 19:00 /​ Insty­tut Sztuki Wyspa 
Wstęp wolny

kura­torka: Aneta Szy­łak
Wystawa czynna do 31 grudnia.

Alter­na­tiva 2014 ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać Abs­trakt — pierw­szą w Pol­sce wystawę indy­wi­du­alną wybit­nej nie­miec­kiej artystki, teo­re­tyczki i autorki ese­jów doku­men­tal­nych Hito Stey­erl. Jest ona klu­czową posta­cią współ­cze­snej sztuki i filmu, przy­glą­da­jącą się obra­zo­wa­niu z per­spek­tywy femi­ni­stycz­nej, kry­tycz­nej i poli­tycz­nej a jej wystawa jedyną w swoim rodzaju oka­zją pozna­nia tej wpły­wo­wej inte­lek­tu­alistki i twórczyni.

Jej pole dzia­ła­nia to ana­liza języka mediów: prze­miesz­cza­nie się obra­zów i rede­fi­ni­cja ich zna­czeń. Jej prace kre­ślą rela­cje pomię­dzy prze­pły­wami kapi­tału a war­to­ścią sztuki, pomię­dzy kapi­ta­łem finan­so­wym i sym­bo­licz­nym, pomię­dzy wojną a este­tyką. Artystka zwraca naszą uwagę nie tyle na to, co możemy zoba­czyć, a na to, czego nie widzimy, co jest przed naszymi oczyma ukryte uwo­dzi­ciel­ską siłą repre­zen­ta­cji. Skry­wana war­stwa obrazu skie­ro­wała jej uwagę także ponow­nie ku fizycz­nie ist­nie­ją­cym struk­tu­rom ściany oraz ku obra­zowi jako mate­rii. Czy obraz ma ciało? Czego dowia­du­jemy się z obrazu nie­wy­raź­nego, zatar­tego, nie­uda­nego, odrzu­co­nego? Artystka tropi wła­sne medium filmu jako narzę­dzia mani­pu­la­cji odbiorcą i infor­ma­cją. Inte­re­suje ją także to, jak ludz­kie ciało koduje, zapi­suje zacho­wa­nia i pro­ce­dury. Ciało, które jest urzą­dze­niem zapi­su­ją­cym i odtwa­rza­ją­cym. Stey­erl jed­no­cze­śnie eks­plo­ruje swoją wła­sną histo­rię, osoby któ­rej życie z kamerą to cią­gły powrót do tego co to zna­czy, obra­zo­wać kogoś, fil­mo­wać, two­rzyć rela­cje poprzez zapis. Co to zna­czy być w obra­zie, przed­sta­wić sie­bie jako tę, które nie tylko patrzy, ale jest cały czas obserwowana.

Stey­erl sta­wia nie­usta­jąco pyta­nie o to, co to zna­czy być widocz­nym lub nie­wi­docz­nym w cza­sach zapisu, scan­ningu i pod­glądu, gdy każdy nasz ruch i dzia­ła­nie są zapi­sy­wane i wyko­rzy­sty­wane sys­te­ma­tycz­nie, czę­sto bez naszej wie­dzy i zgody w zmi­li­ta­ry­zo­wa­nej i sku­pio­nej na zysku rze­czy­wi­sto­ści. W jej pra­cach zoba­czymy col­lage roz­ma­itych tech­no­lo­gicz­nych języ­ków i este­tyk zapi­sów i per­swa­zji, opla­ta­ją­cych nas poprzez cią­gły prze­pływ kapi­ta­li­zo­wa­nej infor­ma­cji. Artystka wyry­so­wuje rela­cje pomię­dzy zda­wa­łoby się odle­głymi polami wie­dzy, pod­szywa się pod roz­ma­ite cyfrowe formy prze­kazu pre­cy­zyj­nie, docie­kli­wie i bezlitośnie.

Miesz­ka­jąca w Ber­li­nie twór­czyni to uczest­niczka klu­czo­wych wystaw sztuki współ­cze­snej, takich jak Docu­menta, Mani­fe­sta, Bien­nale w Wene­cji, Taipei czy Gwan­gju. Jej indy­wi­du­alne wystawy gościły takie insty­tu­cje arty­styczne jak Chi­ca­gow­skim Art Insti­tute, Muzeum Sztuki Współ­cze­snej w San Diego, Van Abbe Museum w Ein­dho­ven, ICAw Lon­dy­nie i wiele innych. Ukoń­czyła stu­dia fil­mowe w Mona­chium i Tokio oraz uzy­skała dok­to­rat z filo­zo­fii na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych we Wied­niu. Jest pro­fe­sorką UDK (Uni­wer­sy­tetu Arty­stycz­nego) w Ber­li­nie, wykła­dała też w Gold­smi­ths i Cen­ter for Cura­to­rial Stu­dies w Bard Col­lege. Współ­pra­cuje z e-​​flux Jour­nal i jest autorką licz­nych tek­stów z dzie­dziny teo­rii obrazu, w tym opu­bli­ko­wa­nych w zbio­rze The Wret­ched of the Screen. Stern­berg Press: 2013.

Wystawa pre­zen­to­wana jako ostat­nia odsłona Alter­na­tiva 2014: Błęd­nik Codzien­no­ści to pre­zen­ta­cja sze­regu jej naj­now­szych prac, wśród nich Liqu­idity Inc., Novem­ber, Adorno’s Grey, How Not to be Seen, Guards czy Is the Museum a Battleground?

Alter­na­tiva 2014 to wie­lo­mie­sięczny pro­gram wystaw i wyda­rzeń reali­zo­wany w tym roku pod hasłem Błęd­nik Codzien­no­ści, w któ­rym przy­glą­damy się prak­ty­kom życia codzien­nego prze­ni­ka­ją­cym poprzez sys­te­mowe ogra­ni­cze­nia i restrykcje.

Alter­na­tiva 2014 powstają we współ­pracy mię­dzy Insty­tu­tem Sztuki Wyspa/​Fundacją Wyspa Pro­gress a Mia­stem Gdań­skiem oraz kolek­cją Frac Lor­rain w Metz. Pro­jekt dofi­nan­so­wany ze środ­ków Mini­stra Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego. Part­ne­rem Alter­na­tiva 2014 jest Grupa Azoty Zakłady Che­miczne “POLICE” SA.