Uro­dzony w 1975 roku w Sulay­ma­niji, w Iraku. Mieszka i pra­cuje w Ber­li­nie. Poka­zy­wał swoje prace w wielu pre­sti­żo­wych muze­ach i insty­tu­cjach na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej, włą­cza­jąc w to: MUSAC Muzeum Sztuki Współ­cze­snej w Castilla/​Leon w Hisz­pa­nii, Ser­pen­tine Gal­lery w Lon­dy­nie,  na Trien­nale w Paryżu, w IS Wyspa w Gdań­sku,  na Min­fe­sta 7 w Bol­zano, w Marian Good­man Gal­lery,  w New Museum w Nowym Jorku oraz na 56 Bien­nale w Wene­cji. W 2012 roku otrzy­mał rezy­den­cję w MACRO  Muzeum Sztuki Współ­cze­snej w Rzy­mie. Jego prace znaj­dują się w kolek­cjach M Hka Museum w Antwer­pii oraz Col­le­zione La Gaia w Busca. W 2017 będzie brał udział  w dOCU­MENTA 14.