Hiwa K — uro­dzony w 1975 roku w Kurdystanie/​Iraku. Aktu­al­nie mieszka i pra­cuje w Ber­li­nie. Wysta­wiał swoje prace na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej w wielu pre­sti­żo­wych muze­ach i insty­tu­cjach, m. in. w: MUSAC – Museum of Con­tem­po­rary Art, Castilla /​ León w Hisz­pa­nii, ; Ser­pen­tine Gal­lery w Lon­dy­nie, Trien­nale w Paryżu, Insty­tu­cie Sztuki Wyspa w Gdań­sku oraz na Manifesta7 w Bol­zano we Włoszech.

W 2012 r. uzy­skał rezy­den­cję w MACRO, Museo di Arte Con­tem­po­ra­nea di Roma w Rzy­mie. Jego prace znaj­dują się w kolek­cjach M Hka Museum w Antwer­pii oraz w Col­le­zione La Gaia w Busca. Wśród jego nad­cho­dzą­cych poka­zów gru­po­wych można wymie­nić wystawę w czerwcu 2014 r. w Marian Good­man oraz wystawę w at New Museum of New York w lipcu 2014 r.