Hono­rata Mar­tin ukoń­czyła wydział Malar­stwa na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku, aneks z inter­me­diów. Korzy­sta z wielu dzie­dzin sztuki, punk­tem wyj­ścia dla jej prac jest obser­wa­cja głę­bo­kich prze­żyć, po to aby jak sama okre­śla budo­wać atmos­ferę. Inte­re­sują ją silne emo­cje, jakie towa­rzy­szą poko­ny­wa­niu wła­snych ogra­ni­czeń i lęków, szu­ka­nie gra­nic wytrzy­ma­ło­ści psy­chicz­nej, fizycz­nej i emo­cjo­nal­nej, które stara się pre­zen­to­wać za pomocą bru­tal­nych lub lek­kich i nie­po­zba­wio­nych humoru form.

Redak­cja tek­stu Joanna Kobylt