Histo­ryk sztuki, nauczy­ciel aka­de­micki. Pra­cuje w Insty­tu­cie Histo­rii Sztuki Uni­wer­sy­tetu Gdań­skiego. Kil­ka­na­ście ostat­nich lat uczył w gdań­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych. Skoń­czył histo­rię sztuki (Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski) i muze­al­nic­two (Uni­wer­sy­tet Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu). Odbył pody­plo­mowe stu­dia w Ośrodku Badań nad Tra­dy­cją Antyczną Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Jest także absol­wen­tem pody­plo­mo­wych stu­diów peda­go­giki zdol­no­ści i twór­czo­ści UMK w Toru­niu, gen­der stu­dies na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim oraz queer stu­dies. Zaj­mo­wał się zagad­nie­niami archi­tek­tury 19. i pierw­szej połowy 20. wieku. Inte­re­so­wał się rów­nież peda­go­giką arty­styczną oraz pogra­ni­czem sztuki i edu­ka­cji. Obec­nie bada dzieje gdań­skiego śro­do­wi­ska arty­stycz­nego po 1945 roku. Inte­re­sują go zwłasz­cza roz­ma­ite (arty­styczne i poza­ar­ty­styczne) uwi­kła­nia sztuki. Jest auto­rem kil­ku­dzie­się­ciu arty­ku­łów nauko­wych, redak­to­rem książki o archi­tek­cie Wło­dzi­mie­rzu Padlew­skim oraz współ­au­to­rem pod­ręcz­nika sztuki dla gimnazjum.