W poło­wie lat 90-​​tych Igor Krenz zało­żył  “Zespół Fil­mowy Kino”, nie­for­malną orga­ni­za­cję zaj­mu­jącą się sztuką wideo, jej pre­zen­ta­cją, doku­men­ta­cją i wspar­ciem tech­no­lo­gicz­nym. Jest współ­twórcą grupy “Usługi Foto­gra­ficzne” i grupy “Azorro”. Swoje prace pre­zen­to­wał mię­dzy innymi na wysta­wach i poka­zach w Cen­trum Sztuki Współ­cze­snej i Gale­rii Raster w War­sza­wie, GB Agency w Paryżu i Tate Modern w Lon­dy­nie. Jest auto­rem ponad 90 fil­mów. Mieszka i pra­cuje w Warszawie.