Uro­dzony w 1969 w Połu­dnio­wej Korei. Mieszka i pra­cuje w Seulu. Jest reży­se­rem fil­mo­wym i arty­stą sztuk wizu­al­nych. Od cza­sów wcze­snych prac na temat wła­snej rodziny z klasy robot­ni­czej, bada życie ludzi zmar­gi­na­li­zo­wa­nych w kon­tek­ście spo­łecz­nym, poli­tycz­nym i naro­do­wym. Jego poli­tyczne ale i emo­cjo­nalne prace wyra­żają się poprzez różne media wizu­alne, takie jak foto­gra­fia, insta­la­cje, film, sztuka w prze­strzeni publicz­nej i dzia­ła­nia kre­atywne ze spo­łecz­no­ściami. Jego pierw­szy film Jeju Prayer (2012) bada trudne dzie­dzic­two Powsta­nia Cze­dżu z marca 1968 roku. Jego drugi film fabu­larny Fac­tory Com­plex miał pre­mierę w 2014 roku pod­czas Busan Inter­na­tio­nal Film Festi­val i otrzy­mał nagrodę Srebr­nego Lwa na 56 Bien­nale w Wene­cji w 2015 roku. Jego prace wysta­wiane były mię­dzy innymi w Cen­trum Pom­pi­dou w Paryżu (2016), w Lin­coln Cen­tre w Nowym Jorku (2016), àngels bar­ce­lona (2015), Tate Modern, Lon­dyn (2015), The Natio­nal Art Cen­ter, Tokyo (2015), Shar­jah Bien­nale (2015) i MoMA PS1, Nowy Jork (2015).