Uro­dzona w 1970 roku w Karl­stad w Szwe­cji. Mieszka i pra­cuje w Sztok­hol­mie. Oparta na bada­niach arty­styczna prak­tyka Jahans­son, jest nie­rzadko reak­cją na zagad­nie­nia site-​​specific, powią­zane z histo­rią spo­łeczną i pamię­cią zbio­rową. Jej inter­dy­scy­pli­narne podej­ście łączy różne stra­te­gie este­tyczne i media. Johans­son kwe­stio­nuje rolę arty­sty jako kata­li­za­tora, jej celem jest obna­że­nie i rzu­ce­nie wyzwa­nia poli­tycz­nym, etycz­nym czy spo­łecz­nym sys­te­mom repre­zen­ta­cji i kano­ni­czenj reto­ryki. Brała udział w pro­jek­cie Kiru­na­to­pia pre­zen­to­wa­nym w Bild­mu­seet, Umeå (2012)  i w Kun­sthaus w Dres­den (2014). Jej książka The art of the strike trak­tuje o kul­tu­ral­nej i poli­tycz­nej pracy pod­czas i po zakoń­cze­niu strajku w pół­no­cej Szwe­cji w 1969–70 roku (Glänta, 2013). Jej naj­śwież­sze pro­jekty i wystawy to Die Ästhe­tik des Wider­stands, Gale­rie im Turm, Ber­lin (2014) i Moving mass, Kal­mar Kon­st­mu­seum, 2015–16. Artystka jest badaczką-​​rezydentką w BAC – Bal­tic Art Cen­ter, Visby.