Ella de Burca, I know my own, 2014

Ella de Burca, I know my own, 2014

Insty­tut Sztuki Wyspa
11 lipca /​ Godz. 19:00

Wstęp wolny

Wystawa gru­powa Innym spo­so­bem nawią­zuje do roz­wa­żań na temat Daw­nego Bloku Zachod­niego — spe­ku­la­tyw­nej debaty o alter­na­tyw­nym spoj­rze­niu na świat po upadku Żela­znej Kur­tyny. Zachód pod­lega tu ana­li­zie jako geo­po­li­tyczny ter­min, któ­rego toż­sa­mość okre­ślają dwa czyn­niki: migra­cja i nowa spo­łeczna klasa póź­nego kapi­ta­li­zmu: prekariat.

W świe­tle powyż­szego dys­kursu, poję­cie Zachód jest czę­sto uzna­wane za obumarłe w kon­tek­ście poli­tycz­nym. Nie­mniej pozo­staje ono aktu­alne jako geo­gra­ficzny punkt odnie­sie­nia, w dużej mie­rze deter­mi­no­wane przez eko­no­micz­nie sty­mu­lo­waną mobil­ność lud­no­ści. W tym kon­tek­ście, pomimo for­mal­nego znie­sie­nia fizycz­nej i ide­olo­gicz­nej gra­nicy mię­dzy Wscho­dem i Zacho­dem w 1989 roku, swo­bodny prze­pływ lud­no­ści i dostęp do rynku pracy wciąż pod­le­gają restryk­cjom. Przy­kła­dem tego jest choćby powo­ła­nie przez Unię Euro­pej­ską agen­cji Fron­tex, któ­rej zada­niem jest wzmoc­nie­nie gra­nic pomię­dzy Unią a kra­jami poza-​​unijnymi i która w rezul­ta­cie usta­na­wia nowy podział na Wschód i Zachód.

Wystawa Innym spo­so­bem sku­pia się na poczu­ciu ogra­ni­czeń i odosob­nie­nia, które są bez­po­śred­nim wyni­kiem geo­gra­ficz­nej przy­na­leż­no­ści i roz­te­rek, jakich doświad­czamy, gdy sta­jemy się czę­scią ruchu migra­cyj­nego. Jej celem jest prze­ana­li­zo­wa­nie obec­nych warun­ków zatrud­nie­nia pra­cow­ni­ków i powsta­nie kate­go­rii spo­łecz­nej pre­ka­riatu w kon­tek­scie roku 1989 – histo­rycz­nie prze­ło­mo­wego okresu, gdy przez chwilę mogli­śmy sobie wyobra­zić inny, wspólny świat, nie­oparty na hege­mo­nii żad­nego z sys­te­mów; gdy ist­niała szansa, że wyda­rze­nia poto­czą się innym tokiem.

Arty­ści: Ella de Burca, Ken­nedy Browne, Marta Fer­nan­dez Calvo, Jesse Jones, Seamus Nolan, Ela­ine Rey­nolds
Kura­torka: Mary­sia Więc­kie­wicz– Carroll

logo_finland

Wystawa Innym spo­so­bem została zre­ali­zo­wana przy czę­ścio­wym wspar­ciu Cul­ture Ireland