Pro­jekt w pro­ce­sie roz­po­częty w 2016, obiekty

Instru­menty do robie­nia hałasu powstają z pozo­sta­ło­ści po wysta­wach zebra­nych w gale­riach i muze­ach a także z odpad­ków po pro­duk­cji dzieł sztuki, zna­le­zio­nych w pra­cow­niach arty­stek i arty­stów. Przed­mioty te, przy­po­mi­na­jące grze­chotki, służą do robie­nia hała­sów pod­czas demon­stra­cji. Instru­menty te mogą zostać wypo­ży­czone wła­śnie w tym celu. Osoby zain­te­re­so­wane wypo­ży­cze­niem pro­simy skon­tak­to­wać się z pra­cow­ni­kami Alternativa.

Praca zamó­wiona na Alter­na­tiva 2016

Karolina_Breguła_foto_1