Ismail Bahri - mieszka i pra­cuje pomię­dzy Pary­żem, Lyonem i Tuni­sem. Jest repre­zen­to­wany przez Les Fil­les du Calva­ire Gal­lery w Paryżu, jest też rezy­den­tem  Fabri­que Phan­tom. Ismaïl Bahri stu­dio­wał sztukę w Paryżu oraz rodzin­nym Tuni­sie. Jego prace były pre­zen­to­wane w  Cen­tre Geo­r­ges Pom­pi­dou,  Col­lège des Ber­nar­dins (Paryż),  Cinéma­thèque of Tan­giers, Sta­atli­che Kun­sthalle (Karls­ruhe), Kunst Im Tun­nel (Düs­sel­dorf), La Cen­trale élec­tri­que (Bruk­sela), Bri­tish Film Insti­tute (Lon­dyn), Fon­da­zione Mertz (Turyn) oraz w Calo­uste Gul­ben­kian Foun­da­tion (Lizbona) i in. Arty­sta uczest­ni­czył  w takich mię­dzy­na­ro­do­wych wysta­wach jak  Bien­nale de Shar­jah, Ren­con­tres de Bamako i  Foto­gra­phia Euro­pea. Uczest­ni­czył w festi­wa­lach wideo, m.in.  Busan Inter­na­tio­nal Video Art (Połu­dniowa Korea),  Cine­med Festi­val Inter­na­tio­nal Médi­ter­ra­néen (Fran­cja),  Pano­rama des Cinémas du Magh­reb (Fran­cja) oraz Vide­ofor­mes (Clermont-​​Ferrand). Jego prace łączą w sobie róż­no­rodne odnie­sie­nia kul­tu­rowe i este­tyczne w celu roz­wi­nię­cia eks­pe­ry­mentu wizu­al­nego, który byłby jed­no­cze­śnie wraż­liwy i pre­cy­zyjny. Rezul­taty tych eks­pe­ry­men­tów przyj­mują zróż­ni­co­wane formy– rysun­ków, wideo, foto­gra­fii, insta­la­cji i połą­czeń tych form. Pod­sta­wowe mate­riały uży­wane w pra­cach są mani­pu­lo­wane a w końcu trans­for­mo­wane, czę­sto przez zain­spi­ro­wane mecha­niką gesty i pro­ce­dury, które w ten lub inny spo­sób odno­szą się do kina i fotografii.