Jacek Nie­goda mieszka i pra­cuje w Gdań­sku. Stu­dio­wał na Wydziale Rzeźby ASP w Gdań­sku, współ­pra­co­wał z Gale­rią Wyspa oraz Otwar­tym Ate­lier (póź­niej­szym CSW Łaź­nia) w Gdań­sku. Współ­za­ło­ży­ciel Fun­da­cji Wyspa Pro­gress oraz Cen­tral­nego Urzędu Kul­tury Tech­nicz­nej (CUKT). Od 2000 r. współ­pra­cuje z Julitą Wój­cik w ramach duetu arty­stycz­nego Nie­Wój­cik. Od 2010 r. pełni funk­cję wice­pre­zesa Fun­da­cji Kolo­nia Arty­stów, któ­rej jest współ­za­ło­ży­cie­lem. Reali­zuje wide­opro­jekty i akcje arty­styczne. W swo­ich reali­za­cjach odnosi się do rela­cji pomię­dzy wła­dzą, tech­niką, sztuką. Jego prace były wysta­wiane w wielu waż­nych insty­tu­cjach w Pol­sce i Europie.