2000_3

Jak będziemy miesz­kać w roku 2000

Reali­za­cja: Jerzy Kaden
Sce­na­riusz: Sta­ni­sław Hager, Jerzy Kaden

Czas trwa­nia: 27 min.

Zre­ali­zo­wany w 1971 roku film przed­sta­wia futu­ry­styczną wizję urbanistyczno-​​architektoniczną Pol­ski u progu 3 tysiąc­le­cia. Nowo­cze­sność przez pry­zmat zało­żeń cor­bu­sie­row­skiego postępu czy hasła „mia­sto, masa, maszyna”ze słyn­nego mani­fe­stu kra­kow­skiej awan­gardy z 1922r, ale oddzia­łuje sze­rzej. Śmiałe wizje ści­gają się z iście lemow­skimi wyna­laz­kami, kosmicz­nymi roz­wią­za­niami mate­ria­ło­wymi (jeste­śmy już po pierw­szym czło­wieka lądo­wa­niu na księ­życu). Pol­ska jako kraj widziana jest w pele­to­nie państw nowo­cze­snych, które będą wyzna­czały nowe trendy nie tylko w budow­nic­twie, ale i w całym spek­trum życia i samo­re­ali­za­cji jed­nostki w spo­łe­czeń­stwie. W tle sły­chać apele nawo­łu­jące do zerwa­nia z prze­szło­ścią. Sza­rość i sier­mięż­ność odcho­dzi w nie­byt. Two­rzymy nową rze­czy­wi­sto­ści. W tym przy­padku, zry­wamy z dusz­no­ścią „małej sta­bi­li­za­cji”, póź­nego Gomułki. Otwar­cia na nowe, w opo­zy­cji. Tym nowym jest nowym Pierw­szy Sekre­tarz  KC PZPR Edward Gie­rek, wyzna­cza­jący naro­dowi ambitne cele.