Kennedy Browne, How Capital Moves, 2010 (JPG)

Ken­nedy Browne, Jak prze­miesz­cza się kapi­tał, wideo insta­la­cja, 2010

Jak prze­miesz­cza się kapi­tał (How Capi­tal Moves) autor­stwa Ken­nedy Browne, ory­gi­nal­nie zamó­wione prze Łódź Bien­nale w 2010, zostało po czę­ści zre­ali­zo­wane w odpo­wie­dzi na zamknię­cie fabryki kom­pu­te­rów w Lime­rick w Irlan­dii i prze­nie­sie­nie jej do Łodzi. Ken­nedy Browne sku­pili się  na ana­li­zie kapry­sów i upodo­bań neo­li­be­ral­nych inwe­sto­rów oraz ich wpły­wie na życie osób przez nich zatrud­nio­nych. Poprzez eks­plo­ra­cję Inter­netu jako miej­sca, gdzie wyob­co­wani pra­cow­nicy mogą wyra­zić swój sprze­ciw i nie­za­do­wo­le­nie, Ken­nedy Browne stwo­rzyli fik­cyjny sce­na­riusz na bazie cyta­tów z nie­ofi­cjal­nego forum internetowego.