Jakub Szczę­sny jest archi­tek­tem z dużym doświad­cze­niem w dzie­dzi­nie reklamy i ilu­stra­cji pra­so­wej. Jest współ­za­ło­ży­cie­lem Spół­dzielni Pro­jek­tanc­kiej Cen­trala z War­szawy. Rów­no­le­gle z zawo­dową reali­za­cją zle­ceń od klien­tów, udziela się w wielu dzia­ła­niach doty­czą­cych prze­strzeni publicz­nej, podej­mu­ją­cych skry­wane kon­flikty w wielu miej­scach Europy, Bli­skiego Wschodu i Austra­lii. Był człon­kiem Aka­de­mie Schloss Soli­tude. Obec­nie uczy w war­szaw­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych na Wydziale Pro­jek­to­wa­nia oraz w War­szaw­skim Insty­tu­cie Tech­nicz­nym na Wydziale Architektury.