OLYMPUS DIGITAL CAMERA

19 lipca (sobota)
Godz. 14:00 /​ róg ulicy Robot­ni­czej i Jara­cza

Wstęp wolny

Elż­bieta Jabłoń­ska zapra­sza miesz­kań­ców kamie­nicy przy ulicy Jara­cza sąsia­du­ją­cej bez­po­śred­nio z Insty­tu­tem Sztuki Wyspa do aran­ża­cji wystawy w swo­ich oknach z oka­zji otwar­cia nowej ulicy, posze­rza­jąc w ten spo­sób prze­strzeń wysta­wien­ni­czą Alter­na­tivy 2014 o pół­pry­watną ścianę okien.

Celem jest włą­cze­nie  w pole sztuki dotych­cza­so­wych obser­wa­to­rów dyna­micz­nie zacho­dzą­cych na tere­nach przy­stocz­nio­wych zmian jako współ­twór­ców tego pej­zażu. W ten spo­sób miesz­kańcy będą mogli zazna­czyć swoją obec­ność w tym miej­scu, poka­zać skrawki swo­jej rze­czy­wi­sto­ści  oraz nawią­zać dia­log z nowymi sąsiadami.

Jara­cza 12–13Wystawa w oknie należy do czę­ści ple­ne­ro­wej wystawy Codzien­ność odby­wa­ją­cej się w ramach Alter­na­tivy 2014: Błęd­nik codzien­no­ści. Wer­ni­saż wystawy w oknach odbę­dzie się 30 sierp­nia w Otwar­tym Ogrodzie.

Po Otwar­tym Ogro­dzieNie­użyt­kach sztuki jest to kolejny krok w stronę wspól­nego korzy­sta­nia z tej prze­strzeni. Insty­tut Sztuki Wyspa od wielu lat dąży do inte­gra­cji z sąsia­dami, wspiera plany loka­to­rów z ul. Jara­cza i Robot­ni­czej oraz włą­cza ich w swoje pro­jekty. Zależy mu na tym, by wszy­scy miesz­kańcy powsta­ją­cego na postocz­nio­wych tere­nach Mło­dego Mia­sta, zarówno ci nowi, jak i sta­rzy czuli się jego peł­no­prawną czę­ścią i współ­uczest­ni­czyli w zacho­dzą­cych zmianach.

Bio:
Elżl­bieta Jabłoń­ska uro­dziła się w 1970 r. w Olsz­ty­nie, mieszka i pra­cuje w Kozielcu. W 1995 r. obro­niła dyplom z gra­fiki warsz­ta­to­wej i aneks z rysunku na Wydziale Sztuk Pięk­nych Uni­wer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toru­niu, na któ­rym od 1996 pra­cuje. Debiu­to­wała w latach 90., należy do czo­łówki pol­skiej sztuki naj­now­szej. Zaj­muje się malar­stwem, rysun­kiem, gra­fiką, foto­gra­fią, insta­la­cją, per­for­man­sem. Pre­zen­to­wała swoje prace w naj­bar­dziej zna­nych pol­skich i zagra­nicz­nych gale­riach. Jej prace inspi­ro­wane są codzien­no­ścią, czę­sto są nakie­ro­wane na poma­ga­nie innym. Dużą wagę przy­wią­zuje do moż­li­wo­ści spo­tka­nia, wspól­nego spę­dze­nia czasu, a nie pro­duk­cji kolej­nych obiek­tów ota­cza­nych kul­tem dzieł. Swo­imi przed­się­wzię­ciami sta­wia pyta­nia, jak można zde­fi­nio­wać dzieło i gdzie jest jego miej­sce, kto jest twórcą? Kry­tyka okre­śla ją jako artystkę postfeministyczną.

koor­dy­na­cja: Elż­bieta Okroy, Ewa Okroy

Wer­ni­saż wystawy w oknach odbę­dzie się 30 sierpnia.