OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Elż­bieta Jabłoń­ska, Jara­cza 12–13 – wystawa w oknie, dzia­ła­nie w prze­strzeni publicz­nej, 2014

Elż­bieta Jabłoń­ska zapra­sza miesz­kań­ców kamie­nicy przy ulicy Jara­cza sąsia­du­ją­cej bez­po­śred­nio z Insty­tu­tem Sztuki Wyspa do aran­ża­cji wystawy w swo­ich oknach, posze­rza­jąc w ten spo­sób prze­strzeń wysta­wien­ni­czą Alter­na­tivy 2014 o pół­pry­watną ścianę okien. Celem jest włą­cze­nie  w pole sztuki dotych­cza­so­wych obser­wa­to­rów dyna­micz­nie zacho­dzą­cych na tere­nach przy­stocz­nio­wych zmian jako współ­twór­ców tego pej­zażu. W ten spo­sób miesz­kańcy będą mogli zazna­czyć swoją obec­ność w tym miej­scu, poka­zać skrawki swo­jej rze­czy­wi­sto­ści  oraz nawią­zać dia­log z nowymi sąsia­dami. Jest to rów­nież gra z byciem obser­wo­wa­nym — zarówno okna osób, które podejmą się aran­ża­cji tej prze­strzeni, jak i te pozo­sta­wione w swo­jej dotych­cza­so­wej for­mie będą w okre­sie trwa­nia wystawy pod­dane zain­te­re­so­wa­niu publicz­no­ści. Ini­cju­jąc wystawę w oknach, artystka podej­muje inspi­ro­wane codzien­no­ścią  dzia­ła­nie prze­miesz­cza­jące porzą­dek sztuki i życia. Przy­go­to­wa­nie wystawy w oknach będzie wspie­rał cykl par­ty­cy­pa­cyj­nych warsz­ta­tów z miesz­kań­cami na prze­ło­mie czerwca-​​sierpnia. Wer­ni­saż odbę­dzie się 30 sierp­nia.
Koor­dy­na­cja pro­jektu: Elż­bieta Okroy, Ewa Okroy