Jean– Chri­sto­phe Nor­man uro­dził się w 1964 roku. Mieszka i pra­cuje w Besa­nçon we Fran­cji. W swo­jej prak­tyce arty­stycz­nej bada poj­mo­wa­nie czasu, tery­to­rium i kopio­wa­nia, które przyj­muje formę performance’u, spa­ce­rów, pisa­nia, foto­gra­fii i rysun­ków. Nor­man wysta­wia swoje prace na całym świe­cie. Wśród jego ostat­nich poka­zów należy wymie­nić: car­tes posta­les du Mont Fuji (Tokyo/​Besançon/​Marsylia, 2013), Les mon­des possi­bles (FRAC Franche-​​Comté, 2013), Ulys­ses (FRAC PACA Mar­sy­lia, 2013), les trois huit (FRAC Franche-​​Comté, 2012), The cir­cum­stan­ces of the acci­dent (Istam­buł, 2011), Media­tions Bien­nale Poznań kuro­wane przez Tsu­tomu Mizu­sawa (Poznań, 2010) oraz Up and Down (Nowy Jork, 2009).